Vitpyrola, Pyrola rotundifolia
Vitpyrola, Pyrola rotundifolia

Vitpyrola, Pyrola rotundifolia

Utbredning i Norden.

Vitpyrola, Pyrola rotundifolia Vitpyrola, Pyrola rotundifolia Vitpyrola, Pyrola rotundifolia
Vitpyrola, Pyrola rotundifolia Vitpyrola, Pyrola rotundifolia Vitpyrola, Pyrola rotundifolia