Mattlummer, Lycopodium clavatum

Mattlummer, Lycopodium clavatum

Underart Vanlig mattlummer, Lycopodium clavatum subsp. clavatum

Utbredning i Norden.

Mattlummer, Lycopodium clavatum Mattlummer, Lycopodium clavatum Mattlummer, Lycopodium clavatum
Mattlummer, Lycopodium clavatum Mattlummer, Lycopodium clavatum Mattlummer, Lycopodium clavatum