Tistelsnyltrot, Orobanche reticulata
Tistelsnyltrot, Orobanche reticulata

Tistelsnyltrot, Orobanche reticulata

Utbredning i Norden.

Familj: Orobanchaceae, snyltrotsväxter