Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Limnologi 1

- Sjöekosystem i SverigeSjöekosystem i Sverige

Oligotrofa sjöar

Eutrofa sjöar

Sjön under året


Ungefär 10% av Sveriges landyta utgörs av insjöar. Sverige är ett ovanligt sjörikt land med cirka 85000 sjöar som är större än en hektar (10000 m2). Sjöarna skiljer sig åt på många sätt. Det är främst djup och omgivande mark som orsakar variation. Olikheter i klimat påverkar också sjöarna. En insjö delas in i tre zoner: stranden, bottnen och det fria vattnet. Vilka arter man hittar i de olika delarna beror till stor del på hur näringsrikt vattnet är.

Sjöns zoner

Sjöns delar ser olika ut i sjöar beroende på hur näringsrika de är. Vassbältet saknas i näringsfattiga sjöar där undervattensväxter i stället dominerar.Strandzonen

Sjöns växtliv är rikligast nära land. Vissa växter når över vattenytan och kallas därför övervattensväxter, andra har blad som flyter på vattenytan och kallas flytbladsväxter. De som inte når upp till vattenytan betecknas undervattensväxter. Vassbälte finns i näringsrika sjöar men förekommer knappast alls i näringsfattiga sjöar.Gädda och abborre är arter som ofta håller till i strandzonen och jagar småfisk. Strandzonen upphör där ljuset inte räcker till för fastsittande växters fotosyntes. Det finns en gräns för hur djupt de kan växa utan att ljuset blir för svagt. Den nivå i vattnet där fotosyntesen är lika stor som växternas cellandning kallas kompensationsnivån. Under denna nivå kan inte fotosyntesen kompensera cellandningens förbrukning av energirik näring. Kompensationsnivån ligger på olika djup beroende på hur klart vattnet är.

 

Strandzon i näringsfattig sjö

En näringsfattig sjö har inte samma arter som en näringsrik sjö. Rosetter av notblomster täcker bottnen i strandzonen.

Bottenzonen

Eftersom bottenzonen är belägen under kompensations­nivån saknas växter. På detta djup lever endast djur och bakterier. Bottenlevande fiskarter är braxen och lake. När organismer dör i sjöns övre delar sjunker de ned till bottnen. Därför är botten­vattnet näringsrikt, men kan ibland få låg syrehalt om det finns mycket organiskt material att bryta ned. När syre saknas blir nedbrytningen ofullständig.

Den fria vattenmassan

Utanför strandzonen och ovanför bottenzonen finns den fria vattenmassan. I den zonen lever främst plankton och fiskar. Plankton är arter som driver fritt i vattnet. Beroende på vilken typ av sjö man studerar kommer man att finna olika arter av både fisk och andra djur. Siklöja och nors är arter som lever i den fria vattenmassan.

Röding