Betesmarkerna minskar
Minskat bete leder till färre arter

 


Biologisk mångfald

När betet upphör växer markerna igen och antalet fågelarter minskar.
Rödbena Gulärla Skärfläcka