Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Biologisk mångfald 4

Biologisk mångfald
Globalt
Förändring
Odlad mark
Skogen


Djurlivet i odlingslandskapet

Det gamla jordbrukslandskapet innehöll en stor variation av miljöer. Åkrarna var ofta små och omgavs av öppna diken, stenmurar och buskage. Små skogspartier och åkerholmar delade av de öppna åkerytorna i mindre delar. I detta varierade landskap kunde ett stort antal djurarter hitta en lämplig livsmiljö.

Betesgynnade fågelarter

Diagrammet visar hur några arter minskar när betet på strandängar upphör. Nedan en gulärla.I det moderna jord- och skogsbruket har verksamheterna renodlats. Stora åkrar kan brukas effektivare än små tegar och odlingshinder har rensats bort. Detta har lett till att matproduktionen har ökat, men samtidigt har djurlivet blivit mindre rikt. Vissa fågelarter häckar i betesmarker och är gynnade av betat gräs. I takt med att de öppna markerna växer igen minskar dessa arter. Nyponbuskar finns ofta i betesmarker och i dem finns ofta fågelbon. Törnskata, törnsångare och ärtsångare är insektsätande fågelarter som missgynnas av att betesmarker med nyponbuskar försvinner alltmer.

Betade strandängar

Bilden är tagen vid Ottenby på södra Öland där fåglar har studerats ingående sedan 1940 -talet. Ett stort antal arter häckar eller rastar i området.

Hamlade träd blir ofta ihåliga när de åldras, vilket gynnar de fågelarter som häckar i hål. Många insektsarter trivs också i ihåliga träd. Gamla, murkna träd har ofta mulm i sig. Mulm är som träpulver och ligger i lager på botten av ihåliga träd.

Hamlad lönn

De insekter som lever i mulmen gynnas om träden står öppet så att solen kan värma upp dem. Utan solstrålning blir det så kallt i träden att insekterna inte kan utvecklas klart. I hagar och ängar med träd uppnås alla krav som dessa insekter har på sin livsmiljö. Fladdermöss gynnas också av ihåliga träd, främst för att de behöver någonstans att tillbringa dagen.