Energi


Thumbnail Image 1
Miljöhistoria
Thumbnail Image 1
Energi
Thumbnail Image 1
Klimatförändringar
Thumbnail Image 1
Försurning
Thumbnail Image 1
Miljögifter
Thumbnail Image 1
Mat
Miljökunskap

Miljön och miljöfrågor påverkar oss överallt och praktiskt taget alla delar av naturvetenskapen har någon bäring till de miljöfrågor som diskuteras. Här presenterar vi en översikt om det som diskuteras idag. 


Card image cap
Viktiga delar

Några milstolpar i människans historia Tidslinjen markerar våra tidigare släktingar samt några viktiga utvecklingssteg. Släktet Homo har funnits i nära 2,5 miljoner år. Flera olika människoarter har avlöst varandra. Homo sapiens skildes från Homo erectus för drygt 150 000 år sedan. Vår art har varit den enda av släktet Homo sedan Homo neanderthalensis dog ut för ungefär 30 000 år sedan.


Jägaren och samlaren

  Människan är biologiskt sett ett djur bland alla andra. Vi utvecklades ur någon av de primater som levde för miljontals år sedan. Människan genomgick sedan en utveckling som kom att skilja oss från de övriga primaterna. Vår upprätta gång och vår högt utvecklade hjärna möjliggjorde utveckling av en mänsklig kultur som skiljer sig stort från den antydan till kultur man kan se hos schimpanser. Den föregångare till oss som fanns för 2,3 miljoner år sedan kallas Homo habilis (den händiga människan) och är den första som man vet använde redskap. Dåtidens enkla stenredskap påverkade miljön mycket lite. Möjligen kunde jakten bli något effektivare, men några stora förändringar innebar det knappast. Senare utvecklades Homo erectus (den upprätta människan). De hade mer avancerade stenverktyg och använde dessutom eld. Eld i människans tjänst är känd från 500 000 år gamla fynd. De nya färdigheterna gjorde det möjligt för våra förfäder att effektivare än tidigare tillgodogöra sig omgivningens resurser. Homo erectus var en framgångsrik art som spred sig över stora delar av världen. Homo sapiens uppstod i Afrika och blev en allt skickligare jägare. Bytesdjurens egenskaper utvecklades parallellt med människan och de afrikanska djuren fick allt bättre förmåga att komma undan. På de andra kontinenterna fick djuren inte samma chans till anpassning. När människan koloniserade Europa, Amerika och Australien utrotades på kort tid mer än hälften av de stora växtätarna. I Nordamerika försvann ett sextiotal stora däggdjursarter när människan anlände dit för 10 000 år sedan. Sannolikt utrotades de av människans effektiva jakt som de saknade anpassningar för. På öar där djur inte är vana vid människor är många djurarter oskygga och därmed lättfångade. De arter som har överlevt, som älgen, är numera ganska skygga. Bara älgar som var extra rädda överlevde människans ankomst och alla nu levande älgar härstammar från dessa.  


Card image cap
Egypten

I Egypten fanns en av de första högkulturerna. Genom jordbruket blev människan bofast och därmed kunde riken bildas. Då jordbruket gav ett överskott av livsmedel kunde en del av befolkningen ägna sig åt annat än odling. Byggnadsprojekt som tempel och gravmonument kunde endast genomföras om man hade mat åt arbetarna.


Människan - Jordbrukaren

  För ungefär 10 000 år sedan inleddes det första stora steget i människans miljöhistoria. Då började människor att bruka jorden för odling och boskapsskötsel. Troligen skedde detta i ­nuvarande Turkiet eller Irak. De nya idéerna spreds snabbt inom regionen vid östra delen av Medelhavet. De grödor som odlades i Medelhavsområdet var korn, vete och baljväxter. Ris har odlats i Asien under minst 6 000 år. Senare startade odling även i Mellanamerika. Fick människor det bättre genom att jordbruk infördes? Det verkar inte så. Om man jämför skelett från forntida jägarfolk med dem från tidiga bondekulturer tycks det som om jägarna var längre till växten, hade friskare ben och tänder samt levde längre. De hade oftast en varierad kost genom att de använde allt ätbart som naturen erbjöd. Jordbrukarna var inriktade på grödor de kunde odla och djur som gick att föda upp. Jordbruket innebar att människan började påverka sin omgivning mycket mer än tidigare. Utvecklingen ledde fram till fasta boplatser och städer. Idag används 30 % av jordens landyta till odling och bete. Jordbrukets expansion har lett till att de ursprungliga ekosystemen har trängts undan.  

Card image cap


Card image cap
Elektromagnetisk strålning

Synligt ljus utgör bara en liten del av den elektromagnetiska strålning som finns. Andra djur kan ibland se våglängder som vi inte ser. Ormar uppfattar infraröd strålning (värmestrålning) och kan därför jaga i mörker. Ju kortare våglängden är desto mer energi har strålningen. Gammastrålning är den mest energirika strålningen.


Strålningsenergi

  Strålningsenergi finns hos elektromagnetisk strålning med olika våglängd. Hit räknas t.ex. synligt ljus, mikrovågor och röntgenstrålning. Strålningen består av små "strålningspaket". Ett sådant paket kallas för en foton. Det som skiljer de olika varianterna av elektromagnetisk strålning från varandra är våglängden och energiinnehållet i varje foton. Strålning som har kortare våglängd än synligt ljus kan skada oss om vi får för hög dos. Orsaken till detta är att fotonerna har så hög energi att de kan bryta kemiska bindningar. Därmed kan de skada DNA och andra viktiga molekyler i våra celler. Kortast våglängd, och därmed högst energiinnehåll, har gammastrålningen som avges från vissa radioaktiva ämnen.Card image cap
Kemisk energi

Oljeutvinningen på Gotland har varit mycket måttlig men visar ändå på att lagrad energi i form av kemisk bunden energi kan finnas på de mest oväntade ställen.


Kemisk energi

  Kemisk energi är den energi som finns i molekylernas bindningar mellan atomerna. Vid kemiska reaktioner kan energi frigöras genom att kemiska bindningar bryts och nya uppstår. Vid förbränning av en energirik sockermolekyl bildas vatten och koldioxid som har ett lägre energiinnehåll.

Elektrisk och magnetisk energi

Elektriskt laddade partiklar påverkar varandra med krafter som är attraherande vid olika laddning och repellerande vid lika laddning. Dessa krafter kan ge upphov till rörelse hos de laddade partiklarna, en elektrisk ström. Den elektriska strömmen skapar ett magnet­fält. Magnetisk energi har därför ett nära samband med elektrisk energi.

Mekanisk energi

Ett föremål kan ha en energi som beror av läget och rörelsen i förhållande till andra föremål. Energin har ett samband med de krafter som verkar på föremålet. Mekanisk energi kan vara av två slag, potentiell energi (lägesenergi) och rörelseenergi. En typ av potentiell energi är den elastiska energin hos en spänd fjäder eller ett gummiband. En simhoppare på 10 meters höjd har en lägesenergi i förhållande till vattenytan. Denna orsakas av att hon påverkas av gravitationskraften från jorden. Medan hon faller har hon även en rörelseenergi relativt vattenytan. Ju högre hastigheten är desto större är rörelseenergin. När hon träffar vattnet kommer rörelseenergin att tas upp av vattenmolekylerna.

Kärnenergi

Inom atomkärnan finns krafter mellan de ingående delarna. Kraften kallas kärnkraft och verkar bara på mycket kort avstånd. När kärnenergi frigörs vid en kärnreaktion minskar massan hos atomkärnan. Det är den omvandlade massan som ger upphov till energi. Hur mycket energi (E) som frigörs kan beräknas med hjälp av Albert Einsteins formel:  Card image cap
Monokultur, odling av en art

Modern monokultur med en gammal vetesort, speltvete. (Högestad i Skåne)


Energiomvandlingar

  Enligt energiprincipen kan olika former av energi omvandlas till andra energiformer. I princip allt som sker innebär omvandling av energi. Vid energiomvandlingar ökar den totala entropin. Man får värmeutveckling i form av rörelseenergi hos atomer och molekyler.

Energikvalitet
De olika energiformerna är inte lika användbara när det gäller att omvandla energin till en form som vi kan använda, t.ex. mekanisk energi. Begreppet energi­kvalitet används för att beskriva skillnaden i användbarhet. Elektrisk energi har hög kvalitet eftersom den lätt kan omvandlas till de flesta andra energiformer. Mekanisk energi har ganska hög energikvalitet genom att den relativt enkelt kan omvandlas till elektrisk energi. Värme med låg temperatur är däremot svår att omvandla till något annat och sägs därför ha en låg energi­kvalitet. När man i dagligt tal pratar om ”energiförbrukning” menas omvandling av en energiform med hög kvalitet till en energiform med lägre kvalitet.
Enheter för effekt och energi
Enheten för energi är 1 Joule (J). Med effekt menas den mängd energi som omvandlas per sekund. Enheten för effekt är 1 watt (W); 1 W = 1 J/s. Förr mättes effekten i hästkrafter (hk) och man ser fortfarande denna enhet användas för t.ex. bilmotorer (1 hk = 735,5 W). En glödlampa med effekten 60 W omvandlar varje sekund 60 J av elektrisk energi till ljus (10 %) och värme (90 %). En lågenergilampa har högre verkningsgrad genom att en större andel av energin omvandlas till ljus (50 %) och en mindre mängd värme (50 %) alstras. Det räcker därför med effekten 11 W på en lågenergilampa för att ge samma mängd ljus som från en 60 W glödlampa. Energiförbrukning anges i enheten watt-timmar, Wh. En apparat med effekten 1 W som används under 1 h förbrukar energimängden 1 Wh. I praktiken kommer man snabbt upp i så stora värden att det är enklast att tala om kilowattimmar, kWh. När ett helt lands energiförbrukning ska beskrivas används ännu större enheter.  Card image cap
Principen för en generator

En generator används för att omvandla rörelseenergi till elektrisk energi. I olika typer av kraftverk utnyttjas vind, rinnande vatten, havsvågor eller het ånga för att sätta en turbin i rörelse. Turbinens rörelse överförs till generatorn där en elektrisk ledning och ett magnetfält rör sig i förhållande till varandra. På detta sätt uppstår en elektrisk ström i ledningen.


Energiomvandling i kraftverk

  Energiomvandling i kraftverk Elektrisk energi är den energiform som är mest använd­bar. Vi kan utnyttja den till hushållsapparater, uppvärmning, belysning, transporter och mycket annat. För att producera elektrisk energi använder vi kraftverk där elektricitet alstras i en generator. I generatorn omvandlas rörelseenergi till elektrisk energi genom att en ledning rör sig i ett magnetfält. Rörelseenergin kommer från en turbin som snurrar. Det finns många typer av kraftverk. Det som skiljer dem åt är på vilket sätt turbinen sätts i rörelse. I vatten­kraftverk och vindkraftverk utnyttjas rörelseenergin i vatten och vind. En annan metod bygger på att het ånga som bildas vid förbränning av kol, olja eller biobränslen driver runt en ångturbin. Även kärnkraftverk innehåller ångturbiner.Card image cap
Världens energianvändning 

Vid mitten av 1800 -talet ökade efterfrågan på energi, vilket gjorde att det kol som fanns i både England och på europeiska fastlandet började brytas i stor skala. På några år ersattes veden med kol som energikälla för lok och ångmaskiner. Ångbåtar ersatte segelfartygen. Under 1900 -talet kom olja att användas allt mer och tog så småningom över kolets roll som industrins viktigaste energikälla. Oljan gjorde det möjligt att driva motorer som var betydligt enklare att använda än de koldrivna ångmaskinerna. Många oljekällor innehåller naturgas som i början av oljeanvändningens historia inte utnyttjades. Nu är naturgas en av de viktigaste energikällorna och används ungefär lika mycket som kol. De fossila bränslena naturgas, kol och olja svarar tillsammans för drygt 80 % av världens totala energibehov. Kärnkraftverk har byggts sedan 1950 -talet. Det finns nu över 440 reaktorer i drift. Bränslet i verken är oftast grundämnet uran. Vind- och solenergi är ännu av liten betydelse, men kommer sannolikt att bli viktigare i framtiden. De räknas liksom vattenkraft och biobränslen till de förnybara energikällorna. Uttrycket förnybar syftar på att energikällan inte består av en ändlig resurs. Vinden kommer inte att ta slut för att vi använder den. När det gäller biobränslen finns dock en risk för att vi tar ut mer från naturen än vad som återskapas.


Card image cap
Olja och transporter 

Nästan tre fjärdedelar av all olja som importeras till Sverige används för transporter. Inom sektorerna byggnader och industri minskar oljeanvändningen sedan många år medan användningen för transporter i stället ökar.


Energikällor

  Industrialiseringen hade inte varit möjlig utan tillgång på energi. Energin används för transporter, industriproduktion och uppvärmning. Energikällorna kan delas in i tre kategorier. Soldrivna energikällor: solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränslen Fossila bränslen: olja, stenkol, brunkol och naturgas Geologiska energikällor: uran (kärnkraft) och geotermisk energi Ved var fram till 1800 -talets mitt den helt dominerande energikällan. Som komplement har man utnyttjat vattenkraft i smedjor och kvarnar. Även vindkraft har använts under lång tid för att driva väderkvarnar och pumpa vatten. För transporter till sjöss användes vindkraft.

Sveriges energiförsörjning
Sveriges totala energitillförsel (år 2006) kommer till största delen från följande energikällor: Fossila bränslen: 49 % Biobränslen: 24 % Kärnkraft: 14 % Vattenkraft: 13 % Ungefär hälften av energin omvandlas till elektricitet eller fjärrvärme före användningen. Fjärrvärme innebär att en central anläggning värmer upp vatten med hjälp av förbränning (vanligen av biobränslen). Hetvattnet fördelas i samhället genom ett rörledningssystem. Energianvändningen delas upp på tre sektorer. Industri: 39 % Byggnader: 36 % Transporter: 25 % För byggnader (bostäder och servicebyggnader) används mest elektricitet och fjärrvärme. Inom industrin dominerar el och biobränslen medan transportsektorn nästan enbart använder fossila bränslen. Produktion av elektricitet Sveriges produktion av elektricitet fördelade sig år 2006 på följande typer av kraftverk: Kärnkraft: 46 % Vattenkraft: 44 % Kraftvärme: 9 % Vindkraft: 1 % Vid början av 1900 -talet började man dämma upp Sveriges stora älvar och bygga vattenkraftverk för elproduktion. Sverige kommer som sjunde land i världen när det gäller användning av vattenkraft per person. Vi använder också elektricitet från kärnkraft i större utsträckning än de flesta andra länder. År 1980 hölls en folkomröstning om kärnenergins framtid i Sverige. Efter omröstningen bestämdes att kärnenergi skulle ersättas av andra energikällor. Senast år 2010 skulle alla kärnkraftverk vara stängda om det kunde ske med bibehållen välfärd. Kraftvärmeverk är anläggningar där förbränning används för elproduktion. I Sverige eldas nu mest biobränslen i kraftvärmeverken då användningen av kol och olja har minskat.   


Card image cap
Kol som energikälla

Stadens invånare sysslar inte med jordbruk utan har yrken inom handel, religion, hantverk eller byggnation. Invånarna i städerna måste köpa mat, ved och andra råvaror från omgivningen.


Card image cap Card image cap
Stenkol i Sverige

Kolförekomsterna i Skåne är 200 miljoner år gamla. Kolet är mycket sprött och faller lätt sönder i småbitar. I Höganäs brändes keramik under en period med svenskt stenkol.


Card image cap
Sveriges oljeberoende minskar

Sedan 1970 -talet har Sveriges användning av olja minskat med nästan 50 %. Under samma period har den totala energianvändningen ökat med drygt 30 %.


Fossila bränslen

  Fossila bränslen har bildats av döda organismer som inte brutits ned helt. De kolhydrater de innehöll har omvandlats till kolväten och vidare till stenkol, olja eller naturgas. Det mesta av det stenkol som bryts bildades av växtlighet som fanns under karbonperioden för 286 till 360 miljoner år sedan. En teori är att stenkolet bildades genom att havsnära skogar dog och täcktes över så att syrebrist uppstod. Syrebristen innebar att de döda växterna inte bröts ned. Under de många miljoner år som följde kom kollagret att täckas av tjocka sedimentlager. Stenkol och olja användes tidigt som energikällor i industrin. England har egna stenkolsfyndigheter och dessa togs i anspråk för en omfattande brytning som pågick från 1700 -talet fram till slutet av 1900 -talet. Problemen med koleldning började visa sig redan under 1700 -talet. Det man då lade märke till var att luften förorenades av sot och rök. Problemet ”löstes” genom att man byggde högre skorstenar. Av de miljöproblem som orsakas av fossila bränslen är det framförallt två som påverkar oss i Sverige, försurning och klimatförändringar.Card image cap
Nedlagt kärnkraftverk 

Den andra av Barsebäcks två reaktorer lades ned år 2005 och kraftverket ska nu nedmonteras. Under den aktiva tiden mellan 1975 och 2005 producerades totalt 201,5 TWh.


Card image cap
Fission av uran 

Vid fissionen klyvs urankärnan när den träffas av en neutron. De radioaktiva grundämnen som då bildas är en del av problemen med kärnkraften.


Card image cap
Kokvattenreaktor 

I bränslestavarna sker de kärnreaktioner som frigör energi. Vattnet i reaktorn värms upp och kokar. Den heta ångan driver runt en ångturbin som är kopplad till en generator där elektricitet alstras. Vattnet kyls av och leds tillbaka in till reaktorhärden. Styrstavarna innehåller kadmium eller bor och kan fånga upp överskott av neutroner. De används för att hålla reaktionerna på rätt nivå. Om styrstavarna skjuts in helt sugs alla fria neutroner upp och reaktorn stängs av.


Card image cap
Uranbrytning i Sverige 

Vid Ranstad, utanför Skövde, bröts uranhaltig alunskiffer i slutet av 1960 -talet. Resultatet blev 155 ton uran. Den mycket kostsamma miljösaneringen är ännu inte avslutad. Bilden visar­ lakvattendammar vid deponin med innehåll av giftiga metaller.


Card image cap
Olyckor i kärnkraftverk 

Kärnkraftverken omfattas av sträng lagstiftning som innebär att allt som sker ska dokumenteras. Varje avvikelse från normaltillstånd noteras och graderas enligt INES-skalan som anger hur allvarlig en händelse anses vara.


Card image cap
Fusion i solen 

I solen sker fusion av fyra protoner (fyra vanliga vätekärnor), till en heliumkärna. Samtidigt frisläpps enorma mängder energi. Enheten eV står för elektronvolt.


Kärnkraft

  De svenska kärnkraftverken stod år 2013 för en produktion av 63,6 TWh elektrisk energi. Det utgör ungefär 43% av elproduktionen i Sverige. Den typ av kärnreaktion vi använder är enbart fission, kärnklyvning. Fusion, kärnsammanslagning, är inte utvecklad för industriell användning.

Svenska kärnkraftverk
De svenska kärnkraftverken använder uran-235 som bränsle. När urankärnan träffas av en neutron klyvs den till två nya atomkärnor av grundämnena barium och krypton. Samtidigt frigörs tre neutroner som skickas iväg mot nya urankärnor. Vid kärnklyvningen frigörs enorma mängder energi och eftersom allt sker i vatten värms detta upp. I kokvattenreaktorer ges vattnet möjlighet att koka. Ångan som bildas går vidare till en turbin som driver en generator. I generatorn alstras elektrisk energi. Ångan kyls av och pumpas tillbaka in till härden och sedan upprepas kretsloppet. I tryckvattenreaktorer värms vatten under högt tryck och kokar inte trots att temperaturen uppgår till ­280 °C. Vattnet leds från härden till en vattenkokare som genererar ånga som driver en turbin. Det heta vattnet från härden cirkulerar mellan härd och kokare. En av fördelarna med tryckvattenreaktorer är att radioaktivt vatten från härden inte kommer i kontakt med lika många delar av kärnkraftverket som i kokvattenreaktorer. Efter nedmontering av verken måste radioaktiva delar lagras under lång tid och det blir färre delar att lagra från tryckvattenreaktorer. Huvuddelen av världens drygt 440 reaktorer är av de typer vi har i Sverige. I en kärnreaktor finns bränslestavar som är sammansatta av bränslekutsar. Varje kuts är en cylinderformad bit av urandioxid. Under sommaren, när energibehovet är som minst, byts en viss andel av kutsarna ut mot nya. Kutsarna är före användningen inte särskilt radioaktiva och kan hanteras utan skyddsutrustning. Efter användningen är de däremot mycket radioaktiva och består delvis av de grundämnen som bildats vid kärnklyvningen. Från ett kärnkraftverk kommer olika typer av radioaktivt material som på grund av strålningen måste förvaras avskilt under lång tid. Lågaktivt avfall som rördelar, arbetskläder och kablar måste förvaras i 50 år innan radioaktiviteten har avklingat. Medelaktivt avfall är bland annat filter som använts för vattenrening och det måste förvaras i 500 år. Högaktivt avfall är det använda bränslet som måste förvaras i 100 000 år på skyddad plats för att inte skada oss eller annat levande. I bränslestavarna sker de kärnreaktioner som frigör energi. Vattnet i reaktorn värms upp och kokar. Den heta ångan driver runt en ångturbin som är kopplad till en generator där elektricitet alstras. Vattnet kyls av och leds tillbaka in till reaktorhärden. Styrstavarna innehåller kadmium eller bor och kan fånga upp överskott av neutroner. De används för att hålla reaktionerna på rätt nivå. Om styrstavarna skjuts in helt sugs alla fria neutroner upp och reaktorn stängs av. Kärnkraftens miljöpåverkan En stor fördel med kärnkraften är att den under normala omständigheter inte ger några utsläpp av miljöpåverkande ämnen till luft eller vatten. Många anser därför att vi bör satsa på utbyggnad av kärnkraften för att kunna minska användningen av fossila bränslen. Stenkol borde till stor del kunna ersättas med kärnkraft eftersom båda dessa energikällor utnyttjas för elproduktion. Oljan används främst för transporter och är svårare att ersätta. Det finns dock nackdelar även med kärnkraft. Radioaktivt avfall är ett av problemen med att använda uran som energikälla. Det finns ytterligare några miljöaspekter man bör ha i åtanke när man väger fördelar mot nackdelar. Uranbrytning Vid brytning av uranförande mineral frigörs bland annat radon som utgör en allvarlig hälsorisk vid arbete i gruvorna. Radon är ett gasformigt radioaktivt ämne som kan bidra till uppkomst av lungcancer. När uranet framställs ur malmen sker en storskalig miljöpåverkan där tungmetallhaltigt slam, som dessutom är radioaktivt, släpps ut i omgivningen kring gruvorna. I Sverige finns stora fyndigheter av uran på flera platser. Under några år på 1960 -talet bröts uran vid Ranstad utanför Skövde i Västergötland. Brytningen skedde i ett dagbrott som var 2 km långt och 100 meter brett. Rester från brytningen spreds över ett 25 hektar stort område och innehåller flera miljöfarliga metaller. Urlakning från gruvresterna leder till att både uran och nickel läcker ut i ån Pösan. Beroende på låg halt av uran och starkt lokalt motstånd mot brytning finns det just nu inga planer på att bryta uranmalm i Sverige, även om gruvföretag visar ett ökat intresse. Flera företag har fått tillstånd att provborra för att undersöka halten av uran på olika platser i Sverige. Uranet är en ändlig resurs Uranet är liksom oljan en begränsad resurs. Enligt beräkningar kommer det lättillgängliga uranet att räcka i ca 50 år. Det finns mer, men det är dyrare att utvinna. Priset på en vara beror av tillgång och efterfrågan och under de senaste åren har uranpriset ökat kraftigt. För närvarande (2008) täcks 61 % av uranbehovet med uran från gruvdrift. Resten kommer från skrotade kärnvapen. I många länder byggs nya kärnreaktorer vilket kommer att öka efterfrågan på uran. Kärnkraftsolyckor Olyckan vid kärnkraftverket Three Mile Island vid Harrisburg i USA år 1979 innebar att riskerna med kärnkraft började diskuteras på allvar. Vid olyckan skedde en härdsmälta där hälften av bränslet smälte samman. Tjernobylolyckan år 1986 är historiens hittills värsta kärnkraftsolycka. I en av reaktorerna inträffade flera explosioner som spred radioaktivt material över en stor del av Europa. Mellersta och norra Sverige hörde till de områden som drabbades. Radioaktiva ämnen som orsakar problem är främst isotoper av jod, cesium och strontium. De kan lätt tas upp av växter och djur. Svamp blev alltför radioaktiv för att ätas i vissa områden liksom kött från vilt och ren. På senare år har halterna av cesium minskat i svamp och vilt, men fortfarande får en del rådjur kasseras som föda i de värst drabbade områdena utanför Gävle. Man har beräknat att cirka 300 dödsfall i cancer kommer att inträffa i Sverige till följd av den ökade strålningen. Antalet kan jämföras med de 20 000 dödsfall i cancer som inträffar varje år av andra orsaker. Fukushima Fusion som energikälla? Solens energi kommer från fusion. Om denna kärnreaktion kunde användas för energiproduktion skulle vi få fram stora mängder energi. Kärnreaktionen i solen illustreras på bilden nedan. Energimängden som frigörs är enorm. En kemisk reaktion ger några få elektronvolt (eV), men vid fusion handlar det om miljontals eV. Omräknat till vanliga energienheter kan 1 kg väte som fusioneras till helium ge energimängden 0,17 TWh. Om man inte har några förluster krävs det 800 kg vätgas för att försörja Sverige med elektricitet under ett år. De fusionsreaktorer man försöker utveckla bygger på fusion som är lite annorlunda än den som sker i solen. Man använder tunga isotoper av väte som har en eller två neutroner i atomkärnan (deuterium och tritium). Fusion mellan deuterium- och tritiumkärnor kräver en temperatur av 40 miljoner grader. Vid så hög temperatur bildas en plasma som är en blandning av kärnor och elektroner. Elektronerna i plasman är inte knutna till någon speciell kärna. En plasma är så het att den inte kan inneslutas i något material. Man försöker därför hålla den på plats med hjälp av magnetfält. Det är mycket svårt att hålla plasman stabil någon längre tid. Ännu har man inte lyckats att få ut mer energi än man använt för att hetta upp plasman. I södra Frankrike byggs under år 2008 en experimentreaktor som förhoppningsvis skall kunna lösa ytterligare några problem på vägen mot en fungerande fusionsreaktor.   Card image cap
Skogar är viktiga för jordbruket 

En åsna söker skugga under ett av de få träden på ön Ios i den grekiska övärlden. Skogen som tidigare fanns i Medelhavsområdet skövlades redan under antiken. Kullarna i bakgrunden täcks av en gles buskvegetation.


Card image cap Card image cap
Elektrisk energi från solcell 

När en energirik foton träffar solcellen kommer en elektron att stötas ut från p-skiktet och ta sig över till n-skiktet. Elektronens energi ökar när den träffas av fotonen. Enda sättet för elektronen att ta sig tillbaka till p-skiktet går genom en ledning som förbinder de två skikten. En elektrisk ström uppstår som kan användas för t.ex. en miniräknare eller en lampa.


Förnybara energikällor

  Uttrycket ”alternativa” energikällor tillkom under 1970 -talet när miljöeffekterna av kol- och oljeförbränning på allvar började diskuteras. Samtidigt med detta pågick också utbyggnad av kärnkraften världen över. De energikällor som då fördes fram betraktades som alternativ till kol, olja och kärnkraft. Nu använder man vanligen begreppet förnybara energikällor som tydligare anger vad som avses. De främsta alternativen utgörs av solenergi i olika former, men även värmen i jordens inre är en förnybar energikälla.

Solenergi
Vatten värms upp av solen och fungerar som värmebärare i byggnader. Solstrålning används i solceller för produktion av elektricitet.
Bioenergi
Växter och växtrester bränns, rötas, jäses eller förädlas på annat sätt till en användbar energiform.
Vindkraft
Energin i vinden fångas upp och den mekaniska energin omvandlas till elektricitet i en generator.
Vattenkraft
Vattnets rörelseenergi i vattenfall eller vågor omvandlas till elektrisk energi.
Geotermisk energi
Jordvärme utnyttjas för uppvärmning av bostäder och andra byggnader. solpanel   


Card image cap
Varmvatten

Solenergin värmer upp vattnet.


Solenergi

  En bråkdel av den solenergi som når jorden skulle räcka för ett ersätta alla energikällor vi nu använder oss av. Hittills har vi mest utnyttjat solenergin i indirekt form. Ved och vindenergi har sitt ursprung i solens energirika strålning. Den direkta användningen av strålningsenergi genom solfångare och solceller ökar just nu mycket starkt världen över. Tillgången på solenergi varierar en hel del. Solinstrålningen är i genomsnitt 1 000 kWh/m2 per år i Sverige medan ökenområden i Afrika har 3 400 kWh/m2. Visa större karta Solcellsanläggning i Les Mées, Frankrike. Solfångare I solfångare värms vatten eller någon annan vätska upp med hjälp av solstrålning. Det uppvärmda vattnet kan direkt användas som tappvarmvatten eller för uppvärmning i hus. Solfångare ger 200 - 700 kWh värmeenergi per m2 och år. En villa som använder 20 MWh värmeenergi per år behöver mellan 30 och 100 m2 solfångare för att bli självförsörjande på värme. Ett problem är att under den period då man behöver mest värmeenergi skiner solen som allra minst. Man måste komplettera med andra system för uppvärmning. Uppskattningen är att 30 % av uppvärmningen av bostäder i Sverige skulle kunna ske med solvärmeanläggningar. Solceller I solceller omvandlas energin i solstrålningen till elektricitet. Under 1800-talet gjordes upptäckten att vissa material som solbelystes började leda ström. Fenomenet fick namnet ”den fotoelektriska effekten”. solcell solceller De första solcellerna tillverkades i slutet av 1800-talet, men effekten var låg. År 1954 framställdes den första kiselbaserade solcellen vilken kunde omvandla 4 % av strålningsenergin till elenergi. Dagens kiselsolceller har en verkningsgrad på upp till 15 %. Ett problem med kiselsolceller är att de är dyra att tillverka. Nu utvecklas tunnfilmssolceller som troligen kommer att bli viktiga i framtiden. Tunnfilmssolcellerna passar för industriell tillverkning, vilket kan medföra låga priser. Verkningsgraden är som mest 19 %. En storskalig utbyggnad av solceller i ökenområden skulle kunna ge tillräckliga energimängder för att försörja hela världen med energi. Räknat på 15 % verkningsgrad ger varje kvadratmeter solceller i Sahara 510 kWh elenergi per år. Sveriges elbehov skulle kunna framställas med 275 kvadratkilometer solceller, en yta något mindre än Hjo kommun.


Card image cap
Harsprånget

Det vattenkraftverk som prucerar mest eleenergi i Sveriges är harsprånget. Det ligger vid Porjus och älven är Luleälven.


Vattenkraft

  Skandinavien lämpar sig ovanligt väl för vattenkraft. Hög nederbörd i kombination med kuperad terräng har gjort att vi under lång tid har kunnat utnyttja åar och älvar för energiproduktion. Först användes vattenkraften i liten skala för lokala behov. Vattenkvarnar byggdes för att mala säd. Vattendragen fick även stor betydelse för metallindustrin. Vattendrivna stångjärnshammare i Bergslagen och Småland försåg landet med smidbart järn från medeltiden fram till 1900 -talet. I dessa tidiga "kraftverk" användes kraften i vattnet för att driva en process på platsen. Metallindustrin växte fram runt vattendragen där energin fanns. När glödlampor, elmotorer och generatorer utvecklades under 1800-talet föll det sig naturligt att använda vattenkraft för att producera elektricitet. Det första kraftverket i Sverige var placerat i Rydal vid Viskan och elektriciteten användes för belysning i en spinnerifabrik. Elen räckte för tre båglampor, en tidig typ av lysrör. De stora älvarna byggdes ut under de första årtiondena av 1900-talet. Sveriges största vattenkraftverk är Stornorrfors i Umeälven som producerar nästan 2,3 TWh per år. Totalt produceras knappt hälften av Sveriges behov av elenergi i våra vattenkraftverk. Miljöproblem med vattenkraft När floder däms upp förändras miljön från att vara ett strömmande vatten till att bli en insjö. Ekosystemet förändras då på ett sätt som gör att de arter som hör hemma i rinnande vatten försvinner medan andra tillkommer. Fiskar som vandrar uppför älvar för att leka hindras och även om de släpps förbi genom laxtrappor blir många av dem slamsor när de passerar turbiner på sin väg tillbaka till havet.Vindenergi
Vindkraftverk

2020 produceras mer än 10% av elenergin med vinkraftverk.


Vindkraft

  I takt med att energipriserna går upp ökar intresset för vindkraften. Nu är vindkraftverken lönsamma även på platser som inte har ett perfekt vindläge. År 2007 producerades ca 1,4 TWh elenergi av svenska verk. Det motsvarar ungefär 1% av vårt elbehov. Kostnaden för ett vindkraftverk är relativt låg, ca 25 miljoner kronor för ett 2 MW-verk. Det finns därför många små företag inom branschen. I Sverige var ökningen av vindkraftsproducerad elektricitet hela 45% under 2007. Globalt sett växer vindkraften med 25% om året. Om tillväxten fortsätter att vara så hög kommer vindenergin att svara för en fjärdedel av världens energiförsörjning år 2030. Det är dock inte rimligt med en fortsatt tillväxt i samma nivå då det blir svårt att producera så många verk.Card image cap
Konstbevattning

Bevattning av odlingar har förekommit under tusentals år. Det ökar skördarna många gånger om men kan innebära risker, både för de åkrar som bevattnas och för samhällen som förlitar sig på att det alltid fungerar.


Geotermisk energi

  Jordens inre har en mycket högre temperatur än jordskorpans yta. Denna värmeenergi kan användas för uppvärmning och elproduktion. Globalt ökar användningen av geotermisk energi med cirka 4 % per år. Hundra meter under markytan varierar inte temperaturen under året. Genom att leda rör med vätska djupt ned i berget kan energin transporteras upp till ytan och användas för uppvärmning av hus. Eftersom vätskan inte håller mer än 5°C måste energin koncentereras. Detta görs i en värmeväxlare som koncentrerar värmen från en stor mängd vätska med låg temperatur till en mindre mängd vätska med högre temperatur. Det går åt 8000 kWh elektrisk energi för att "skapa" 24000 kWh värme. Skulle huset ha värmts med direktverkande elektricitet hade det gått åt 24000 kWh elenergi. På vissa platser finns varma källor som håller en så hög temperatur att de går att använda direkt för uppvärmning. På Island utnyttjas geotermisk energi för 90% av all uppvärmning.Card image cap
Biobränslen som drivmedel

Alla biologiska råvaror kan förädlas för att användas som bränsle i fordon. Kolhydratrika produkter som potatis och sockerbetor kan både jäsas för etanolframställning och rötas för produktion av metangas. Rapsolja används för att genom esterisering framställa RME. Skogsråvara kan användas på samma sätt, men anses ha den största potentialen via förgasning. Svartlut är en restprodukt från framställning av pappersmassa.


Card image cap
Energiskog

Planteringar av snabbväxande pil (Salix) kan ge ett bidrag till Sveriges energiförsörjning. Buskarna brukar skördas efter tre till fem år. Energiskog används oftast till flis som eldas i fjärrvärmeverken, men skulle även kunna utnyttjas vid framställning av drivmedel för fordon.


Biobränslen

  Bioenergi är energi från växter. Ved och biprodukter från skogsindustrin är den stora källan, men även från jordbruket kommer ett stort tillskott i form av energigrödor. Över hela världen försöker man nu ersätta fossila bränslen för att minska koldioxidutsläppen. Sverige har goda möjligheter att öka användningen av biobränslen. I många fall utvinns energin genom direkt förbränning av materialet. Biobränslen kan även omvandlas till andra former av kemisk energi genom tillverkning av etanol, metanol, biogas (metan) eller olika typer av diesel.

Uppvärmning
Vedeldning var tidigare den stora energikällan för hushållen i vårt land liksom i resten av världen. Numera värms bara en mindre del av alla bostäder i Sverige med ved på det sätt som förut var vanligt. Flis och pellets som framställs av sågspån är den nya tidens vedeldning. Pelletspannor ersätter olje­pannor i många villor och huvuddelen av fjärrvärmeverken i Sverige eldas med flis. Även förbränning av hushållssopor bidrar till produktionen av fjärrvärme. Även torv var tidigare ett viktigt bränsle. I skogfattiga delar av Västsverige användes ljungtorv som bildas på ljunghedar. Eftersom torvmossar växer långsamt, en millimeter per år, anses de ibland inte vara biobränslen i egentlig mening. Torv bryts i stor skala på vissa platser i landet, men svarar bara för en liten del av den totala energianvändningen.
Drivmedel
En stor utmaning är att hitta ersättning för fossila fordonsbränslen. I takt med att oljan blir dyrare kommer nu nya bränslen fram. Dieselersättning finns av flera typer och framställs av både skogs- och jordbruksprodukter. För att ersätta bensin används idag främst etanol. Redan nu (2008) ingår 5 % etanol i vanlig bensin i Sverige. I USA är andelen oftast 10 %. Om större andel etanol än 15 % tillsätts måste motorerna anpassas. Blandningen E85 innehåller 85 % etanol och 15 % bensin.

Etanol
Etanol kan framställas genom jäsning av spannmål eller skogsråvara. En stor andel av den etanol som används i världen görs i Brasilien med sockerrör som råvara. Sverige kan under 2008 tillverka etanol som motsvarar cirka 3 % av bensinbehovet. Man beräknar att en hektar åkermark kan producera ungefär 2 m3 etanol. För att få fram etanol som kan ersätta all bensin och diesel som nu används av svenska fordon behövs mer åkermark än vad vi har tillgång till. Problemet med drivmedel måste lösas genom en kombination av åtgärder.

Biogas
Biogas är metangas som produceras av vissa bakterier när de bryter ned biologiskt material utan tillgång på syre. Metanet framställs genom rötning av sopor, jordbruksprodukter och gödsel. Redan nu produceras gas på många soptippar runt om i Sverige. Gasen kan användas för uppvärmning, elproduktion och som drivmedel i motorfordon. Biogas kan användas i alla sammanhang där man nu utnyttjar fossil naturgas.

Biodiesel
Diesel är ett viktigt bränsle för transporter och jordbruk. Lastbilar, bussar och transportfartyg använder diesel, liksom i stort sett alla arbetsfordon som traktorer, grävmaskiner och lastare. Ersättning för fossil diesel kan framställas ur de flesta organiska produkter. Rapsmetylester, RME, framställs ur rapsolja och metanol. DME står för dimetyleter och är ett bränsle som kan framställas genom förgasning av många olika biobränslen. Dieselmotorer måste anpassas för att kunna köras på DME eftersom det är en gas. FTD är förkortningen för Fischer-Tropsch Diesel. Produktionen sker genom en serie steg: 1. Förgasning av organiskt material (biomassa) till kolmonoxid och vätgas 2. Rening av gasen för att minska svavelutsläppen och få en renare förbränning av den färdiga produkten 3. Tillverkning av konstgjord råolja genom Fischer-Tropsch-syntes 4. Dieseltillverkning Troligen kommer detta att vara det viktigaste sättet att ersätta fossil diesel i framtiden. Det första steget i processen, förgasningen, är för närvarande det enda som inte fungerar helt tillfredsställande för att få ekonomi i produktionen.

Kan etanol ersätta bensin?
Energibalans- ett viktigt begrepp Vid framställning av biobränslen är det viktigt att man räknar på energiåtgången för att tillverka bränslet. Det är orimligt att tillverka en liter bränsle om det går åt två liter för att göra det. Energibalans är kvoten mellan det tillverkade bränslets energiinnehåll och den energi som förbrukats vid tillverkningen. Energikvoten 1,0 innebär att man får ut lika mycket energi som man tillför under processen. Ju högre energikvoten är desto bättre är det. Olika studier visar att etanolframställning från spannmål har en energikvot på mellan 1,1 och 5. Typ av bränsle Energikvot Bensin 6,7 Etanol från vete (Sverige) 1,7 Etanol från majs (USA) 1,1 Etanol från sockerrör (Brasilien) 3,6 Etanol från energiskog (Sverige) 2,4 Behovet av drivmedel I Sverige finns 4,4 miljoner personbilar. Utöver dessa finns bortåt en halv miljon lastbilar och 325 000 trak­torer och arbetsfordon av olika slag som drivs med diesel. År 2005 användes 5 390 000 m3 bensin och 3 590 000 m3 diesel för transporter i Sverige. Det motsvarar 85 TWh (85 miljarder kWh) energi. Odlingsbar mark Totalt finns 2,7 miljoner hektar åkermark i Sverige. Hur mycket bränsle i form av etanol eller biodiesel som kan produceras är osäkert eftersom man kan räkna på olika sätt. Flera analyser visar dock att vi behöver mer åkermark än vad som finns för att framställa tillräckligt med fordonsbränsle. Bränsle Energiinnehåll kWh/kg Bensin 12,0 Diesel 11,9 Etanol 7,3 Räkneexempel En normal veteskörd ger ungefär 5 ton per hektar. Det går åt 3 ton vete för att tillverka ett ton etanol. Vid tillverkningen förbrukas energi motsvarande 580 kg etanol. Det innebär att man bara får ut 420 kg etanol av 3 ton vete. På en hektar åkermark får man fram 700 kg etanol som kan användas i fordon. På de 2,7 miljoner hektar åker vi har i Sverige kan man maximalt producera 1,89 miljarder kg etanol. För att få fram 85 TWh behövs 11,6 miljarder kg etanol. Om vi använder all åkermark i Sverige kan vi få fram ca 16 % av den etanol vi behöver.
Skog
Cellulosa från trä kan användas för etanolproduktion precis som biomassa från jordbruket. Totalt skördas drygt 80 miljoner m3 ved varje år i Sverige. Energi­innehållet i veden varierar mellan 2 000 och 2 700 kWh/m3 för olika trädslag. 80 miljoner kubik­meter ved innehåller mellan 160 och 216 TWh. För att producera drivmedel med energiinnehållet 85 TWh skulle vi behöva ett utbyte på ca 50 %, dvs. en energikvot på 2. En så effektiv process har vi inte tillgång till. Även om vi teoretiskt sett skulle kunna få fram energi för vårt nuvarande transportbehov, så skulle det ske på bekostnad av viktiga exportintäkter från skogen. Endast en del av skogen kan av ekonomiska skäl utnyttjas för produktion av drivmedel.Card image cap
Vätgas som bilbränsle

Elektrolys delar upp vattenmolekyler i vätgas och syrgas. Vätgasen kan användas i bilar som drivs med bränsleceller och elmotorer.


Framtidens energiförsörjning

  I ett hållbart samhälle måste energiförbrukningen baseras på förnybara energikällor. Omställningen kommer att ta tid med tanke på att världen nu får nära 90 % av energin från naturgas, olja, kol och kärnkraft. Efterfrågan på energi ökar i takt med att fler länder industrialiseras. Hur kan Sveriges energiförsörjning se ut i framtiden? Vårt behov av energi kan grovt indelas i följande områden.

Framställning av elektricitet

Uppvärmning av byggnader

Transporter


Elektricitet
Sveriges elproduktion baseras i ovanligt låg grad på fossila bränslen. Vi har i stället en högre andel vattenkraft och kärnkraft än de flesta länder. Kärnkraften måste på sikt ersättas med förnybara energikällor. Det finns flera tänkbara alternativ till kärnkraft och omställningen bör vara genomförbar utan stora problem. För närvarande sker en mycket snabb utbyggnad av vindkraften i Sverige. Under 2007 var ökningen 45 %. För att ersätta elen från samtliga kärnkraftverk behövs i genomsnitt 50 vindkraftverk i varje kommun. Vågkraftverk längs kusten kan också få ökad betydelse.
Uppvärmning
Av den olja Sverige importerar används 12 % till uppvärmning av bostäder och andra byggnader. Andelen minskar i takt med att allt fler hushåll går över till andra alternativ, ofta biobränslen eller jordvärme. Distribution av värme i tätorter sker i många kommuner genom fjärrvärme. Fjärrvärmeverken eldas mest med sopor, flis och andra biobränslen. Solvärmeanläggningar kan användas av enskilda villor, men också kopplas till fjärrvärmenäten. Det finns goda möjligheter att vi snart är helt oberoende av fossila bränslen för uppvärmning. Mer energieffektiva hus kommer troligen att minska energibehovet per hushåll i framtiden.
Transporter
Transporter bygger idag till mycket stor del på fossila bränslen. För närvarande används 73 % av oljan till olika typer av fordon. Flyg, vägtrafik och båtar är beroende av olja. Biltillverkarna arbetar med att få fram bilar som inte drivs med bensin och det finns redan ett antal modeller av miljöbilar. Om biobränslen ska ersätta all bensin och diesel i Sverige kommer det att innebära problem med minskade exportinkomster från skogsbruket. En trolig utveckling är att bensin och diesel kommer att ersättas med flera alternativ. Vi kan komma att få olika varianter av hybridbilar som drivs med el och ett eller flera biobränslen. Under en övergångsperiod kommer det att vara vanligt med blandningar av fossila bränslen och biobränslen. Ett lovande alternativ på längre sikt är bränsleceller som alstrar elektricitet av vätgas. Experimentbilar av denna typ finns redan, men är fortfarande för dyra för storskalig tillverkning. Vätgasen kan man få fram genom att sönderdela vattenmolekyler med hjälp av elektricitet. En framtidsvision är att ökenområden i Nordafrika täcks med solceller som alstrar elektricitet. Elen används för produktion av vätgas som sedan utnyttjas som fordonsbränsle.