Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Kalhyggesbruk

Granplantering på åkermark

Tallplantering på åkermark

Körskador i skogen

Skogar i Norden
Skogar
- ekologi
Skogar i Norden Träd i
Norden
Skogar och skogsbruk Naturvård inom skogsbruk
     

Skador och skadegörare

Biologisk mångfald i skogen

 

 

 Skogar i Norden

Variationsrikt utbud av skogstyper.

Från frodiga bokskogar till minst sagt torftiga fjällbjörkskogar.

.Vegetationsserier i skog

vegetationsserier ek fjällbjörk almskog fjällbjörk bokskog askskog bokskog bokskog Avenbok blåbärsgranskog Tallskog av kalkört-typ Alsumpskog

Se också Skogsekosystem i SverigeMan indelar vegetationen i serier beroende på hur fältskiktet ser ut. (större bild)Hedserien

Hedserien utmärks av ris som t.ex blåbär och lingon. Örter är mindre förekommande och gräsen är i allmänhet smalbladiga, t.ex. kruståtel. Ibland saknas fältskikt och bara ett bottenskikt av lavar återstår som marktäckare. Marken är näringsfattig och periodvis torkar marken ut.

Tallskog av lavtyp

Tallskog av lingonristyp

Fjällbjörkskog av lav-ristyp

Ekskog av örtfattig typ

Bokskog av ris-kruståteltyp

Bokskog av lågörttyp

Granskog av blåbärsristyp

Granskog av ormbunkstyp


Ängsserien

Ängsserien utmärks av frodiga örter, bredbladiga gräs samt få ris.

Avenbokskog

Granskog av lågörttyp

Granskog av högörttyp

Bokskog av högörttyp

Fjällbjörkskog av högörttyp

Ekskog av örtrik typ

Askskog

Almskog

 


Stäppserien

Stäpp finns egentligen inte i Norden men de vegetationstyper som påminner om riktig stäpp förs till denna serie. Trädfria stäpper orsakas av torka medan de svenska "stäpperna" upprätthålls av betande djur. Tallskogar på kalkrika marker är de enda skogar i Sverige som hör tili stäppserien.

Tallskog av kalkörttyp


Myrserien

Gemensamt för myrserien är den vattenrika miljön. Näringsmängden varierar dock stort från mosskanter med gles tallskog till näringsrika sumpskogar med al.

Sumptallskog av ristyp

Sumpgranskog av ristyp

Sumpalskog av örttyp

Klibbalstrandskog