Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Dagbrottet Garzweiler

Energi 4

Fossila bränslen

Del 1 Energi

Del 2 Energiomvandlingar

Del 3 Energikällor

Del 4 Fossila bränslen

Del 5 Försurning

Del 6 Kärnkraft

Del 7 Förnybara energikällor

Del 8 Vattenkraft

Del 9 Biobränslen

Del 10 Framtidens energiförsörjning

 

 

Klimat och klimatförändringar

     

Fossila bränslen har bildats av döda organismer som inte brutits ned helt. De kolhydrater de innehöll har omvandlats till kolväten och vidare till stenkol, olja eller naturgas. Det mesta av det stenkol som bryts bildades av växtlighet som fanns under karbonperioden för 286 till 360 miljoner år sedan. En teori är att stenkolet bildades genom att havsnära skogar dog och täcktes över så att syrebrist uppstod. Syrebristen innebar att de döda växterna inte bröts ned. Under de många miljoner år som följde kom kollagret att täckas av tjocka sedimentlager.Stenkol från Skåne

Kolförekomsterna i Skåne är 200 miljoner år gamla. Kolet är mycket sprött och faller lätt sönder i småbitar. I Höganäs brändes keramik under en period med svenskt stenkol.

Stenkol och olja användes tidigt som energikällor i industrin. England har egna stenkolsfyndigheter och dessa togs i anspråk för en omfattande brytning som pågick från 1700 -talet fram till slutet av 1900 -talet. Problemen med koleldning började visa sig redan under 1700 -talet. Det man då lade märke till var att luften förorenades av sot och rök. Problemet "löstes" genom att man byggde högre skorstenar. Av de miljöproblem som orsakas av fossila bränslen är det framförallt två som påverkar oss i Sverige, försurning och klimatförändringar.Bilen blev var mans egendom på 1950 -talet.

År 1958 uppfattades bilen som en frihetssymbol. Idag kopplas den alltmer till olika miljöproblem. I Sverige finns mer än 4 miljoner bilar, bussar och lastbilar och antalet ökar.

Sveriges oljeberoende minskar

Sedan 1970 -talet har Sveriges användning av olja minskat med nästan 50 %. Under samma period har den totala energianvändningen ökat med drygt 30 %.

Under några år pumpades olja ur det gotländska berget. Flödet var dock aldrig i närheten av att vara kommersiellt och produktionen lades ned.

Dagbrottet Hambach