Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

 

 

 

 

Mindre flugsnappare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 Energi

Del 2 Energiomvandlingar

Del 3 Energikällor

Del 4 Fossila bränslen

Del 5 Försurning

Del 6 Kärnkraft

Del 7 Förnybara energikällor

Del 8 Vattenkraft

Del 9 Biobränslen

Del 10 Framtidens energiförsörjning

 

 

Klimat och klimatförändringa

     

Framtidens energiförsörjning

I ett hållbart samhälle måste energiförbrukningen baseras på förnybara energikällor. Omställningen kommer att ta tid med tanke på att världen nu får nära 90 % av energin från naturgas, olja, kol och kärnkraft. Efterfrågan på energi ökar i takt med att fler länder industrialiseras. Hur kan Sveriges energiförsörjning se ut i framtiden? Vårt behov av energi kan grovt indelas i följande områden.

Framställning av elektricitet

Uppvärmning av byggnader

Transporter


Elektricitet

Sveriges elproduktion baseras i ovanligt låg grad på fossila bränslen. Vi har i stället en högre andel vattenkraft och kärnkraft än de flesta länder. Kärnkraften måste på sikt ersättas med förnybara energikällor. Det finns flera tänkbara alternativ till kärnkraft och omställningen bör vara genomförbar utan stora problem. För närvarande sker en mycket snabb utbyggnad av vindkraften i Sverige. Under 2007 var ökningen 45 %. För att ersätta elen från samtliga kärnkraftverk behövs i genomsnitt 50 vindkraftverk i varje kommun. Vågkraftverk längs kusten kan också få ökad betydelse.

Uppvärmning

Av den olja Sverige importerar används 12 % till uppvärmning av bostäder och andra byggnader. Andelen minskar i takt med att allt fler hushåll går över till andra alternativ, ofta biobränslen eller jordvärme. Distribution av värme i tätorter sker i många kommuner genom fjärrvärme. Fjärrvärmeverken eldas mest med sopor, flis och andra biobränslen. Solvärmeanläggningar kan användas av enskilda villor, men också kopplas till fjärrvärmenäten. Det finns goda möjligheter att vi snart är helt oberoende av fossila bränslen för uppvärmning. Mer energieffektiva hus kommer troligen att minska energibehovet per hushåll i framtiden.Transporter

Transporter bygger idag till mycket stor del på fossila bränslen. För närvarande används 73 % av oljan till olika typer av fordon. Flyg, vägtrafik och båtar är beroende av olja. Biltillverkarna arbetar med att få fram bilar som inte drivs med bensin och det finns redan ett antal modeller av miljöbilar. Om biobränslen ska ersätta all bensin och diesel i Sverige kommer det att innebära problem med minskade exportinkomster från skogsbruket. En trolig utveckling är att bensin och diesel kommer att ersättas med flera alternativ. Vi kan komma att få olika varianter av hybridbilar som drivs med el och ett eller flera biobränslen. Under en övergångsperiod kommer det att vara vanligt med blandningar av fossila bränslen och biobränslen. Ett lovande alternativ på längre sikt är bränsleceller som alstrar elektricitet av vätgas. Experimentbilar av denna typ finns redan, men är fortfarande för dyra för storskalig tillverkning. Vätgasen kan man få fram genom att sönderdela vattenmolekyler med hjälp av elektricitet. En framtidsvision är att ökenområden i Nordafrika täcks med solceller som alstrar elektricitet. Elen används för produktion av vätgas som sedan utnyttjas som fordonsbränsle.

Vätgas som bilbränsle

Elektrolys delar upp vattenmolekyler i vätgas och syrgas. Vätgasen kan användas i bilar som drivs med bränsleceller och elmotorer.