Miljökunskap 1 - Historia


Miljökunskap 2 - Jordbrukaren


Miljökunskap 3 - Population


Miljökunskap 4 - Städer och industri


Miljökunskap 5 - Begränsningar


Miljökunskap 6 - Miljögifter


Miljökunskap 7 - Ekosystemtjänster


Miljökunskap 8 - Tungmetaller


Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Miljökunskap 3

- Populationen...

Hur många människor finns det just nu på vår planet? Svar>>

Populationen växerSkövling av skog

Mycket av civilisationens framväxt har skett på skogens bekostnad. För några tusen år sedan fanns stora skogar i området runt Medelhavet. De växande städerna och den ökande befolkningen ledde till att skogen avverkades för att man behövde mer åkermark. Skogsråvaran användes också till bränsle och byggnadsmaterial. Många träd höggs ned för att användas vid tillverkning av båtar. För en enda stor galär kunde 650 fullvuxna träd behövas. När skogen tog slut nära städerna sökte man sig längre bort. Det har förekommit krig där det främsta skälet har varit att säkra tillgången på virke.

Skogsskövling

En åsna söker skugga under ett av de få träden på ön Ios i den grekiska övärlden. Skogen som tidigare fanns i Medelhavsområdet skövlades redan under antiken. Kullarna i bakgrunden täcks av en gles buskvegetation.Sumerer började använda koppar och brons 3 000 år f.Kr. Gruvdriften och metallutvinningen krävde bränsle i form av ved och träkol. Även detta fick till följd att skog avverkades. Efter avverkningen släpptes betande djur, till stor del getter, på den tidigare skogsmarken. Getter är inte utpräglade gräsätare utan äter det mesta av ris och buskar. Unga trädplantor hör till deras favoriträtter. Skogen fick aldrig en chans att växa upp igen när marken betades. Den kala marken utsattes för erosion från vatten och vind och jordlagret spolades bort. På många håll finns nu bara kala klippor och gles buskvegetation.

Vattentransport

Städer behöver tillförsel av rent vatten. Romarna löste problemet med hjälp av akvedukter. Bilden visar Pont du Gard i södra Frankrike.

Ett allvarligt problem är att det lokala klimatet ofta påverkas till det sämre av att skogen försvinner. Skogen ger en ökad luftfuktighet genom att träden avger vattenånga. När träden är borta blir luften torrare och markvattnet avdunstar snabbare. Fenomenet är tydligt i varma områden. Storskalig avskogning kan leda till att även områden långt bort kan få minskad nederbörd. Skogklädd mark har en förmåga att hålla kvar vatten från nederbörden. När skogen försvinner ökar risken för översvämningar då regnvattnet snabbare kommer ut i floderna. I Sverige har vi sedan länge lagar som skyddar skogen. Efter en avverkning är markägaren skyldig att se till att nya träd växer upp. Något sådant skydd fanns inte under antiken även om många insåg problemet. Kortsiktiga intressen fick styra utvecklingen. Idag avverkas regnskogar trots att man känner till de negativa konsekvenserna.

Mot städer och industrialisering >>