Miljökunskap 1 - Historia


Miljökunskap 2 - Jordbrukaren


Miljökunskap 3 - Population


Miljökunskap 4 - Städer och industri


Miljökunskap 5 - Begränsningar


Miljökunskap 6 - Miljögifter


Miljökunskap 7 - Ekosystemtjänster


Miljökunskap 8 - Tungmetaller


Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Miljökunskap 7

- EkosystemtjänsterEkosystemtjänster
Utan att vi tänker på det är vi hela tiden beroende av att jordens ekosystem fungerar. Många saker vi tar för givet är resultat av att kosystemen utför tjänster. Man delar in ekosystemtjänster i fyra kategorier:
Producerande

Kulturella

Reglerande

UnderstödjandeProducerande
Producerande ekosystemtjänster är de mest självklara av tjänsterna. De förser oss med bland annat:

livsmedel,

råvaror och

genetiska resurser.

Odling av växter och uppfödning av djur är beroende av samma faktorer som bestämmer produktionen i naturliga ekosystem. Alla växt- och djurarter har utvecklats i samverkan med det ekosystem de hör hemma i. Även om de sedan har förädlats har de fortfarande anpassningar för miljön i det ekosystem de kom ifrån. Dromedarernas unika vattenhushållande förmåga hade inte utvecklats om arten funnits i fuktiga övskogar.
Många livsmedel hämtas direkt ur ett ekosystem. Det gäller exempelvis för fisk, skaldjur, viltkött, bär och svamp. Även jordbruk och andra former av naturbruk kan ses som ekosystemtjänster. Större delen av världshaven har näringsfattigt vatten som inte producerar speciellt mycket fisk per volym. De mest produktiva havsmiljöerna är korallrev och flodmynningar. Dessa områden är inte så stora och produktionen blir totalt sett ganska låg.
Kontinentalsocklar och områden med uppvällande djupvatten är högproducerande miljöer i havet som täcker stora ytor. Två av de rikaste fiskevattnen har historiskt varit Nordsjön och Atlanten utanför Newfoundland, där enorma mängder torsk har tagits upp under 100-tals år.Råvaror med biologiskt ursprung är bland annat trävaror och fibrer som används till papper eller textilmaterial. Torv och andra biobränslen produceras i ekosystem. Det gäller även de fossila bränslena, även om detta skedde för mycket länge sedan. Bomull är en vattenkrävande art som ofta odlas i varma och torra områden. Odlingen blir därmed beroende av konstbevattning. Ett jordbruk som bygger mer på de grödor som förekommer naturligt på en plats har förutsättningar att bli mindre resurskrävande. Gener som finns i vilda växter och djur är en resurs som används inom bland annat läkemedelsindustrin. Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea) ligger till grund för hjärtmedicinen digitalis. Just nu utvecklas många grödor där gener flyttas till odlade växter från andra arter. De nya egenskaper som växterna får hoppas man skall leda till ökad matproduktion, bättre näringsvärde eller längre hållbarhet.


Kulturella
När det gäller att avsätta naturreservat diskuteras ofta värdet som skogsbruket går miste om. Värdet som naturintresserade människor upplever av att vistas i en naturskog kan dock inte mätas lika enkelt. Den inspiration som många människor finner i naturen är mycket viktig. Inkomster från turism får en allt större ekonomisk betydelse. Fjällturism och fisketurism är i hög grad beroende av de unika naturvärden som finns på många platser i Sverige. Många kulturella särdrag är direkta anpassningar till ekosystemens förutsättningar, till exempel jurtorna på stäppen i Mongoliet. Mänskliga samhällen har tagit vara på de resurser som har funnits på platsen. Det gäller både mattraditioner och byggnadsstil. Den samiska kulturen med dess rennäring är utvecklad i samklang med fjällens sommarbeten och skogslandets övervintringsområden.

Reglerande
Reglerande ekosystemtjänster medverkar till att bevara
stabila förhållanden. Ibland pratar man om ekosystem i
balans, och där kommer dessa faktorer in på ett konkret
sätt. Ekosystemen bidrar till stabilitet genom att:

påverka lokalklimatet,

motverka erosion,

rena vatten,

skapa biologisk reglering och

ta hand om skadliga ämnen.

På många håll har man insett betydelsen av att återställa skog som försvunnit. Skogar ökar luftfuktigheten och motverkar ökenspridning. Skogar kan också se till att regnvatten "fastnar" och rinner iväg långsammare än om marken kalhuggits. Översvämningar i samband med skyfall blir mindre om marken inte är kal. Erosionen minskar tack vare ekosystemen. Mark med växtlighet klarar sig bättre mot inverkan av vatten och vnd som kan föra bort jordlagret. Genom att vattnet inte rinner iväg så snabbt kan mer vatten rinna ner i marken där det håller sig friskt innan
det tas upp i någon brunn. Naturen gör alltså att dricksvatten både renas och lagras. Grusåsar som finns på många platser i Sverige fungerar som filter. Både regnvatten och vatten från reningsverk rinner genom åsarna. I sjöar och vattendrag sker också en naturlig rening. Biologisk reglering innebär att arter inom en näringsväv motverkar massförekomst av en art som skulle kunna hota balansen. I naturliga ekosystem finns många organismer som äter insekter. Därmed minskar risken för stora insektsangrepp på träd och odlingar. En viktig reglerande ekosystemtjänst är den denitrifikation som sker i våtmarker och dammar. Mängden nitratkväve minskas på ett naturligt sätt. Miljöskadliga ämnen bryts ned eller göms i sediment tack vare de processer som sker när näringen förs vidare genom näringskedjorna. I många fall har vi blivit medvetna om miljögifter tack vare att vi har märkt att toppkonsumenterna har skadats. De fungerar som viktiga indikatorarter som hjälper oss att upptäcka faror.


Stödjande
På lång sikt är ekosystemen viktiga för att jordar skall bildas som senare kan användas för odling. Det måste också finnas tillräckligt många arter för att näringsvävar ska kunna anpassa sig till förändringar. De stödjande ekosystemtjänsterna är viktiga för att skapa en bas för fortsatt liv på jorden. Tjänsterna är bland annat:

kretslopp av näringsämnen,

biologisk kvävefixering,

bildning av jordmån,

biologisk mångfald och

resiliens.

Näringsämnen cirkulerar i kretslopp som måste vidmakthållas för oss som lever nu, men också för de generationer som kommer efter oss. Den nedbrytning av organiskt material som hela tiden sker i mark och vatten är en förutsättning för att produktionen ska kunna fortsätta. Biologisk kvävefixering är viktig för att öka produktionen på kvävefattig mark.

Kanske kommer klimatförändringar att leda till att många människor tvingas att flytta till områden i nordliga trakter. De faktorer som leder till att goda odlingsjordar utvecklas blir då enormt viktiga. Jordmåner utvecklas genom samverkan mellan biologiska faktorer och den jordart som finns på en plats. Biologisk mångfald kan ses som en stödjande ekosystemtjänst. Alla jordbruksgrödor och husdjursarter har en gång hämtats ur de omgivande ekosystemen. Sannolikt har vi ännu inte upptäckt alla arter som kommer att visa sig användbara för oss på något sätt. Resiliens är ett begrepp som beskriver ett ekosystems förmåga att klara av förändringar. Om man studerar ekosystem i ett långt perspektiv finns knappast några stabila miljöer. Klimatet växlar och artsammansättningen förändras, både genom evolution och till följd av att arter sprids till nya miljöer. I ett kort perspektiv kan det vara meningsfullt att prata om stabilitet i ekosystem. På lång sikt är resiliensen viktigare då den handlar om hur väl ett ekosystem kan klara av att anpassa näringsväven efter nya förhållanden.

Överutnyttjande
Förändringar som orsakas av vårt utnyttjande av naturens tillgångar kan leda till att tjänster vi vant oss vid försvinner eller minskar. Överutnyttjande av skogstillgångar och naturliga fiskbestånd är två exempel på hur vi riskerar att förlora värdefulla ekosystemtjänster.
Under 1900 - talet ledde de allt effektivare fiskemetoderna till att fångsterna ökade i snabb takt. Sedan år 2000 sker inte längre någon ökning och många fiskbestånd är hotade. Om populationerna sjunker för mycket kan det bli svårt för dem att återhämta sig. På den europeiska kontinenten har skogen försvunnit under flera tusen år. Goda odlingsjordar skapades genom avskogning av bördiga marker. Befolkningstätheten steg och som en naturlig följd minskade skogen ytterligare. I tropisk regnskog finns nästan all näring i träden och växterna i skogen. När skogen huggs ned tas näringen bort. Värmen och fuktigheten gör att nedbrytningen går fort, varvid frigjorda näringsämnen lätt rinner bort med regnvatten. De jordar som blir kvar är näringsfattiga och skogens ekosystem kan inte förnya sig när stora områden avverkas. Lokalklimatet påverkas när man hugger ned regnskogen på stora ytor. Mindre regn i kombination med hög avdunstning leder till stora svårigheter för människor som lever i området. Erosionen ökar genom att regnvatten snabbt rinner bort och tar med sig jord. Floderna nedströms den före detta skogen får ett ojämnare flöde med högvattenperioder och lågvattenperioder som kan ge problem med vattentillgången för konstbevattning.
Det mesta av låglandsregnskogen i Sydostasien är nu borta och har ersatts av oljepalmsplantager, gummiplantager och allehanda odlad skog. Naturliga fördelar med skadedjursbekämpning genom biologisk kontroll minskar och man tvingas istället använda kemikalier. De naturliga växt- och djurarter som tidigare användes av befolkningen är i många fall förlorade. Det handlar inte bara om mat utan också om traditionella
mediciner.

Utrotande av arter
Att arter uppstår och försvinner är helt naturligt och ingenting som normalt innebär att ekosystemen råkar i "obalans". Problemet med vår tids artutrotande är att det går så fort och att vissa arter som tidigare har dominerat ekosystem försvinner helt på kort tid. Genom att arter försvinner går genetisk variation förlorad och takten på förlusten av variation anses nu vara 1 000 gånger snabbare än normalt. Genom att arter utrotas försvinner fungerande ekosystem som är viktiga för människan, men också arter som vi har en direkt nytta av, till exempel medicinalväxter. Groddjur är den djurgrupp som är mest hotad. Av de 6 285 arter som finns på jorden är 1 895 hotade till sin existens. Orsakerna är troligen flera. Jakt är fortfarande en orsak till att arter utrotas. Spetsnoshörning, av den västafrikanska underarten, förklarades utrotad i vilt tillstånd så sent som år 2011. Den finns kvar i djurparker, men att föda upp noshörningar är inte helt enkelt. Jakten sker för att en del människor tror att potensen påverkas positivt av malda noshörningshorn. Honungsbin är troligen den enskilt viktigaste arten som människan använder i sin tjänst. Eftersom det på många platser inte längre finns vilda honungsbin är biodling viktigt för att pollinering ska ske. Vissa kemiska bekämpningsmedel påverkar biets orienteringsförmåga. När bina inte hittar hem till kupan igen dör samhället. Om bina skulle försvinna helt skulle vissa livsmedel som frukt och mandel bli sällsynta i våra affärer. Spridning av arter Genom att växter och djur transporteras över hela jorden riskerar vi att få in oönskade nya arter i ekosystem som inte är anpassade för dem. Ibland sker spridningen avsiktligt, men ofta handlar det om parasiter och andra arter som följer med som "fripassagerare". Under de senaste 50 åren har en parasit på honungsbin, varroakvalstret, fått spridning över stora delar av världen. Kvalstret dödar hela bisamhällen om det inte bekämpas. Varroa kom till Sverige för 20 år sedan och finns nu i nästan hela landet. Biodlare måste hela tiden kämpa för att hålla undan kvalstren i bikuporna.

För att öka fiskfångsterna i Victoriasjön planterade man in nilabborre på 1950 - talet. Efter några år märkte man att de inhemska fiskarna började försvinna. Tidigare fanns hundratals olika fiskarter som fiskades av lokalbefolkningen. Många av dessa dog ut och andra minskade med mer än 90 %. Efterhand som nilabborrarna ökade i sjön blev de föremål för fiske. De arter som man tidigare fiskat soltorkades av tradition, men nilaborren är fetare och kan därför inte soltorkas. Konsekvensen har blivit att vedbehovet har ökat eftersom man använder ved för att torka fisken. Kräftpest kom till Sverige i början av 1900 - talet genom import av kräftor. När de inhemska flodkräftorna försvann från sjöarna började man plantera in signalkräftor. Eftersom signalkräftan inte blir sjuk av svampen kunde man snart återgå till det traditionella kräftfisket även i drabbade vatten. Problemet är att så länge signalkräftan finns så kommer kräftpesten att finnas kvar. Signalkräftorna blir inte sjuka, men bär på smittan. Harr och röding har minskat i Vättern samtidigt som kräftorna brett ut sig. Ett möjligt problem är att signalkräftan äter ägg av vissa fiskarter. I samma sjö har också lax planterats in och de ekologiska konsekvenserna är inte helt kända. För några år sedan upptäcktes att rävens dvärgbandmask finns spridd på flera platser i Sverige. Parasiten som angriper levern, kan smitta hundar och i värsta fall även människor. Troligen har masken kommit till Sverige genom illegal import av hundar. Störst risk att bli smittade har hundägare med hundar som springer i skog och mark där smittan finns. Även svamp och bär kan sprida maskägg, men den risken anses liten. Tallvedsnematod är en nordamerikansk maskart som lever i barrträd. I Nordamerika är träden anpassade till rundmasken och överlever i allmänhet angrepp. I Portugal och Japan har masken fått fäste i barrskogar och stora arealer har dött. För några år sedan upptäcktes den i emballagevirke i Sverige. Om tallvedsnematod kommer ut i skogen kan den orsaka miljardförluster för skogsnäringen. Om alla följde de regler som finns för import av djur och biologiskt material skulle riskerna vara mindre.