Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

Askskog

askskog

Vår i askskog

Askskog

Växter och lavar

   

Dominerande växtarter

Kirskål, Aegopodium podagraria

Vitsippa, Anemone nemorosa

Hässleklocka, Campanula latifolia

Kärrfibbla, Crepis paludosa

Skogsfräken, Equisetum sylvaticum

Älggräs, Filipendula ulmaria

Ask, Fraxinus excelsior

 

Övriga vanliga arter

Klibbal, Alnus glutinosa

Gråal, Alnus incana

Midsommarblomster, Geranium sylvaticum

Ormbär, Paris quadrifolia

Svalört, Ranunculus ficaria

Alm, Ulmus glabra

 

Mossor

Gräsmossor, Brachythecium spp.

Sprötmossor, Eurhynchium spp.

Praktstjärnmossa, Mnium undulatum

Vitsippa, Anemone nemorosa Skogsfräken, Equisetum sylvaticum