Svenska skogar

Naturkunskap 1b

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peak Oil

Den utveckling av teknik och levnadsstandard som skedde under 1900-talet hade inte varit möjlig utan ett överskott på billig energi. Det började med stenkol, men snart blev oljan den dominerande energikällan för världen. Ett faktum vi inte kan bortse från är att oljan är en ändlig energiresurs. Förr eller senare kommer vi till en punkt när produktionen av olja börjar minska. Den produktionstopp som måste inträffa kallas "peak oil", eller "oljetoppen" på svenska.

Hubbert beräknade att USA skulle nå sin maximala oljeutvinning år 1970. Hans sätt att beräkna detta har sedan dess utvecklats och förfinats. Nya beräkningar gör gällande att världen just nu befinner sig på en platå av oljeproduktion som strax faller.

Fram till 1970 hittade man ständigt nya stora fyndigheter med olja. Därefter blir det allt mindre som hittas för varje decennium. Sedan 1980 håller fynden inte jämna steg med konsumtionen.

USA var tidigare världens största oljeproducent. Under 1950-talet beräknade en geolog vid Shell, M. King Hubbert, att USA skulle nå sin produktionstopp ungefär 1970, vilket senare visade sig stämma. Beräkningar har sedan gjorts enligt hans modell för att få en uppfattning om när världens oljeproduktion kommer att nå sitt maximum. Det man funnit är att produktionen troligen toppar någon gång mellan 2000 och 2015. Fram till 2005 ökade både efterfrågan och produktionen av olja. Priset steg långsamt. Efter 2005 har efterfrågan fortsatt att öka, men produktionen ökar inte längre. I stället stiger priset snabbt under perioder av stor efterfrågan och faller sedan när behovet minskar under en lågkonjunktur. Efter 2005 regleras efterfrågan genom pris. Det betyder att en högre efterfrågan resulterar i högre pris och inte, som tidigare, i att produktionen ökar.

Fram till 2005 ökade produktionen av olja när efterfrågan steg. Sedan 2005 kan inte produktionen av konventionell råolja öka lika lätt vilket ger ett högt pris vid hög efterfrågan. I nästa skede kommer produktionen att minska. Eftersom ekonomin påverkas starkt av energipriser blir följden en kraftigt sänkt ekonomi. Många varnar för att matpriserna kommer att stiga kraftigt.En kalori mat produceras idag med hjälp av sju kalorier diesel. Produktionen av olja från andra källor, t.ex. skiffer kan upprätthålla en ökning under en period men då till högre kostnad. Den höga kostnaden för dessa icke-konventionella oljor gör att man endast nysatsar på den produktionen under perioder av höga oljepriser.

 

Peak Oil och dess konsekvenser

Orsaken är att man har mycket svårt att öka produktionen ur oljefälten. Troligen kommer produktionen inom kort att börja minska, kanske med upp till 4-5% per år. Ekonomin kommer att påverkas negativt av ökade kostnader för energi. Dyrare olja ger högre omkostnader för både industri och jordbruk. Om den ekonomiska aktiviteten minskar till följd av dyrare energi blir vi alla fattigare och dessutom ökar antalet arbetslösa. Många tidigare oljeproducerande länder går nu mot att tvingas importera dyr olja vilket skapar ekonomiska problem. Egypten är ett av de länder som tidigare exporterade olja men som nu gått över till att vara importör.

Oljekonsumtionen har ökat i Egypten under senare år. Matpriserna ökar samtidigt som statens inkomster på oljeexport upphör. Befolkningen ökar med en miljon människor per år. Att man tröttnat på diktatur efter att aldrig ha haft något annat är nog bara en delförklaring till den "Arabiska våren".

 

Oroligheter till följd av dyr mat hotar vilket styre som helst, demokratier såväl som diktaturer. Även länder i vår närhet har gått från oljeexport till oljeimport under senare år. Storbritannien började importera olja 2005 efter att ha varit exportör under 25 år.

Storbritannien var oljeexportör mellan 1980 och 2005. Vissa tror att det var Margaret Thatcher som fixade till ekonomin under 1980-talet...

 


Läs mer..

Peak Oil News

Post Peak Living

ASPO Sverige

Resilience, om framtidsfrågor bl.a. energi

Energy Export Databrowser