tjäder

 

Tall

 

kråka

 

 

 

 

 

Vegetationsserier i brukad mark

Man indelar vegetationen i serier beroende på hur fältskiktet ser ut.

vegetationsserier Alvar Alvar Sandstäpp Hällmarkstorräng


Hedserien

Marken är näringsfattig och periodvis torkar den ut.

Klockljunghed

Fårsvingelhed

Ljunghed

Borsttåtelhed

Torr mjölonhed


Ängsserien

Ängsserien utmärks av frodiga örter, bredbladiga gräs samt få ris.

Högörtäng

Kalkfuktäng

Skogsnävaäng

Örtrik ängshavretorräng

Blodnävatorräng

Fattig rödsvingeltorräng

Hällmarkstorräng


Stäppserien

Stäpp finns egentligen inte i Norden men de vegetationstyper som påminner om riktig stäpp förs till denna serie. Trädfria stäpper orsakas av torka medan de svenska "stäpperna" upprätthålls av betande djur.

Alvar

Tofsäxinghed

Vitemölla sandstäpp