Svenska skogar

Skogar

Fjärilar

Fjärilar

Liljekonvalj

Växter

 

 

Alskog (Sumpalskog av ört-typ)

örups almskog

Klibbal i en sumpskog

En skogstyp som tidigare var mycket vanlig men som minskat betydligt i omfattning till följd av utdikning

Växtarter

Dominerande arter      

Träd

     
Klibbal (i södra Sverige) Alnus glutinosa    
Gråal (i norra Sverige) Alnus incana    
Glasbjörk Betula pubescens    

Örter

     
Grenrör Calamagrostis canescens    
Bäckbräsma Cardamine amara    
Älggräs Filipendula ulmaria    
Topplösa Lysimachia thyrsiflora    

Kärlkryptogamer

     
Majbräken Athyrium filix-femina    
       
Övriga arter, örter      
Missne Calla palustris    
Kabbleka Caltha palustris    
Rankstarr Carex elongata    
Skärmstarr Carex remota    
Vattenmåra Galium palustre    
Humleblomster Geum rivale    
Revsmörblomma Ranunculus repens    
       
Övriga arter, Kärlkryptogamer      
Skogsbräken Dryopteris carthusiana    
       
Mossor      

Dominerande arter

     
Källgräsmossa Brachythecium rivulare    
Kärrskedmossa Calliergon cordifolium    
Palmmossa Climacium dendroides    
Stor tujamossa Thuidium tamariscinum    

Övriga mossor

     
Brynia Bryhnia novae-angliae    
Blekmossor Chiloscyphus spp.    
Flikblekmossor Lophocolea spp.    
Skuggstjärnmossa Mnium hornum    
Kärrpraktmossa Plagiomnium ellipticum    
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus ??    
Spärrvitmossa Sphagnum squarrosum